anna_hausa

Anna Hausa-Jarmoszyńskapsychoterapeuta poznawczo-behawioralny i EMDR, pracuje z osobami dorosłymi