Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

ETAPY PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

ulotka 2

 

Wnioski uzyskane w wyniku badań: ASRS®, ADI-R, ADOS-2 i Stanford – Binet 5 są elementami wieloaspektowego procesu do postawienia adekwatnej diagnozy klinicznej zaburzeń ze spektrum autyzmu, do której uprawniony jest wyłącznie lekarz psychiatra / psychiatra dziecięcy;

 

  1. ASRS® – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu pozwalający na zebranie informacji o badanym (od rodziców, nauczycieli), które dotyczą jego funkcjonowania w okresie ostatniego miesiąca; ASRS® obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych ze spektrum autyzmu tj. problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM – IV-TR.

Wykorzystanie  ASRS® jest niezwykle cenne w tworzeniu planu terapii.

         2. ADI-R – ustrukturyzowany wywiad do diagnozowania spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży oraz dorosłych; pozwala na zbadanie przebiegu rozwoju i daje możliwość oceny aktualnego funkcjonowania z uwzględnieniem tego przebiegu.

Procedura badania jest w wysokim stopniu wystandaryzowana, aby zagwarantować, że osoba informująca przekaże systematyczny i szczegółowy opis zachowania osoby diagnozowanej. Wywiad dotyczy przede wszystkim trzech sfer funkcjonowania: języka/komunikowania się, interakcji społecznych opartych na wzajemności oraz sztywnych, powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowania i zainteresowań.

Osoba diagnozowana nie jest obecna podczas przeprowadzania wywiadu.

W przypadku dzieci i młodzieży ADI-R może być drugim krokiem w diagnozie zaburzeń spektrum autyzmu po wykorzystaniu Zestawu Kwestionariuszy ASRS.

Wykorzystanie kwestionariusza jest niezwykle cenne zarówno w diagnozie, jak i tworzeniu planu terapii.

ADI-R jest narzędziem powszechnie stosowanym na świcie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu; często stosowany jest łącznie z ADOS-2.

3. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Badanie intelektu dzieci i młodzieży przeprowadza się, kiedy istnieje podejrzenie, że rozwój poznawczy przebiega w sposób nietypowy (zaburzenia neurorozwojowe, uzdolnienia).

Celem badania jest  ocena inteligencji i zdolności poznawczych, poznanie słabych i mocnych stron,  co umożliwia u dzieci dostosowanie ścieżki edukacyjno-terapeutycznej oraz  sprawdza się w diagnostyce spektrum autyzmu, ADHD, niepowodzeń szkolnych. Testem możemy badać dzieci od 2 roku życia, młodzież oraz dorosłych.

4. ADOS-2 – częściowo ustrukturalizowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych zachowań.

Składa się z 5 Modułów zróżnicowanych pod względem adekwatności i poziomu zaawansowania prób dla osób w różnym wieku, o różnym poziomie złożoności wypowiedzi i dojrzałości społecznej. Zawiera zadania o większym i mniejszym poziomie ustrukturalizowania; jasno określone instrukcje przeprowadzenia poszczególnych prób/zadań; precyzyjne kryteria kodowania i algorytm diagnostyczny.

ADOS-2 przeznaczony do badania osób z podejrzeniem ASD w wieku od 12 m-cy do dorosłości; osób po regresie lub progresie rozwojowym w celu pomiaru wzrostu lub spadku natężenia objawów ze spektrum autyzmu, planowania terapii –również wynikających z kwestionariuszy ASRS®.

Protokół obserwacji uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kluczowy element  “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie.

 

Diagnozę przeprowadzają:

Justyna Konieczna –  pedagog, psycholog, psychoterapeuta CBT oraz terapeuta EMDR, posiada uprawnienia do badania Skalą Inteligencji Standford – Binet 5.  Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie rozwojowym i z różnymi trudnościami, w tym z dziećmi, których rozwój przebiega nieharmonijnie. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach, poszerzając swoją wiedzą z zakresu psychologii i psychoterapii. Z Pracownią Rozwoju Osobistego Kreska związana od wielu lat, prowadząc psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Magdalena Torłop – pedagog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog i specjalista diagnozy, terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu – posiada uprawnienia do posługiwania się narzędziem ADI-R, protokołem ADOS – 2 oraz ASRS® (szkolenia certyfikowane, diagnoza kliniczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), edukator seksualny, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy (w trakcie kształcenia w WTTS), trener TUS. Ponad 20- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, związana z Pracownią Rozwoju Osobistego KRESKA.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 518847434, biuro@pracowniakreska.com